Specjalizacje

Starannie dobrany zespół prawników umożliwia Kancelarii świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym. Jednocześnie różnorakie doświadczenie oraz zainteresowania członków zespołu pozwoliły na wyspecjalizowanie się Kancelarii w świadczeniu usług prawniczych w kilku szczególnych dziedzinach.


Prawo spółek i doradztwo korporacyjne


Prawo spółek oraz doradztwo korporacyjne to jedna z najważniejszych specjalizacji w ramach usług świadczonych przez Kancelarię. Obejmują one:


 • zakładanie i obsługę spółek prawa handlowego na terytorium Polski,
 • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na terytorium Polski,
 • restrukturyzację i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • doradztwo związane z procesem likwidacji i upadłości przedsiębiorstw - doradztwo w zakresie inwestycji infrastrukturalnych,
 • obsługę fuzji i przejęć - pełną obsługę posiedzeń i zgromadzeń organów statutowych spółek prawa handlowego (w tym współpracę z kancelariami notarialnymi oraz dokonywanie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Prawo zamówień publicznych


Wzakresie prawa zamówień publicznych zespół wyspecjalizowanych prawników oferuje Klientom świadczenie usług obejmujących:


 • doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • doradztwo w przygotowywaniu kompleksowych procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego,
 • sporządzanie opinii dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.


Prawo podatkowe i finansowe

Kancelaria oferuje usługi w zakresie szeroko rozumianego bieżącego doradztwa podatkowego, prowadzonego przez zespół specjalizujących się w tym zagadnieniu prawników. W tym zakresie oferujemy Państwu:


 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, z uwzględnieniem umów międzynarodowych,
 • doradztwo w zakresie oceny ryzyka skutków podatkowych poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez Klientów,
 • analizę bogatego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji dotyczących zastosowania przepisów podatkowych w indywidualnych sprawach,
 • doradztwo w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi


Prawo własności intelektualnej


W ramach doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej oferujemy Państwu:


 • badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków towarowych, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym, pomoc w rejestracji znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi i innymi prawami własności przemysłowej,
 • pomoc w rejestracji i utrzymanie ochrony dla patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.,
 • opracowywanie procedur służących ochronie przed naruszeniem znaków towarowych, nazw handlowych, logo oraz innych oznaczeń używanych w związku z prowadzoną działalnością,
 • przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu praw własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii (know-how),
 • przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu prawa autorskiego umów licencyjnych,
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w szczególności w zakresie ochrony oraz obrotu takimi prawami,
 • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej,
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr i interesów korporacyjnych,
 • pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • nadzór nad kampaniami reklamowymi.