Ostatni dzwonek na dokonanie zmian w opisie towarów i usług EUTM

Gdy zarejestrujemy znak towarowy, to nie oznacza to automatycznie, że będzie on chronił wszystkie towary i usługi, jakie mogą się pojawić na rynku. Obowiązuje tu tzw. zasada specjalizacji, co oznacza, że monopol przyznawany jest tylko na określone obszary aktywności danego przedsiębiorcy. Aby przy tym ułatwić tę procedurę, stosuje się w tym zakresie opisy zawarte w tzw. klasyfikacji nicejskiej, zawierającej 45 odrębnych rozdziałów, w ramach których możemy odnaleźć dziesiątki różnorodnych klas i towarów.


Z uwagi jednak na tę mnogość i obszerność zawartych w klasyfikacji wykazów towarów i usług, zgłaszający wybierali niejako „drogę na skróty” i zamiast wymieniać po kolei wszystkie przypadki objęte ich zainteresowaniem, wskazywali w zgłoszeniach całe klasy, oznaczając je jedynie ogólnym opisem (tzw. nagłówkiem klasy).


Taka procedura wzbudzała wiele kontrowersji i w końcu Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z dnia 19 czerwca 2012r. (sprawa C‑307/10) uznał, że nie jest to rzeczywiście do końca prawidłowe. W szczególności zaznaczył przy tym, że zgłaszający znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – powinien sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający powinien być zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.


Po wydaniu tego wyroku zarówno krajowe urzędy patentowe, jak i OHIM (obecnie EUIPO) podjęły szereg czynności, mających na celu ustalenie, które z klas rodzą najwięcej wątpliwości i jakiego rodzaju one są, w tym zwłaszcza starano się wskazać klasy najbardziej „wątpliwe” (najmniej jasne i precyzyjne) oraz to, które z poszczególnych opisów usług lub towarów nie mieszczą się w ogólnych nazwach całych klas (w nagłówkach).


Co więcej, nowe rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 2015r., które weszło w życie 23 marca 2016 r. wskazało, że właściciele unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogą złożyć oświadczenie, że ich zamiarem w dacie zgłoszenia było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy, pod warunkiem że tak oznaczone towary lub usługi znajdują się w alfabetycznym wykazie dla danej klasy w edycji klasyfikacji nicejskiej obowiązującej w dacie zgłoszenia (art. 28 ust. 8 rozporządzenia w sprawie ZTUE).


Oświadczenie takie trzeba zgłosić jednak do 24 września br., co oznacza, że pozostało na to raptem kilka ostatnich dni. Jeśli więc do tej pory nie uczyniliście tego Państwo, to ostatni dzwonek, by zainteresować się tematem. To istotne, dlatego że uznaje się, że unijne znaki towarowe, w odniesieniu do których nie złożono żadnego oświadczenia, obejmują jedynie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem określeń zawartych w nagłówku danej klasy.


Przykład: jeśli znak towarowy zastrzeżony w ramach usług ujętych w klasie 40 (klasyfikacji nicejskiej), ale zastrzeżenie objęło tylko ogólny opis nagłówka, tj. „Obróbka materiałów”, to po 24 września, w przypadku braku oświadczenia, urząd będzie to intepretował dosłownie, co oznacza, że np. takie usługi jak wypożyczanie urządzeń grzewczych, czy klimatyzacyjnych, uzdatnianie, czy oczyszczanie wody albo usuwanie nieprzyjemnych zapachów, nie będą chronione w ramach zgłoszonego znaku. Jeśli zaś zgłoszenie znaku zostało dokonane dla towarów ujętych w klasie 7, to za niejasne (czyli nieobjęte zgłoszeniem) Urząd uzna m.in. takie towary jak uchwyty do ostrzy, urządzenia odkamieniające do kotłów, rury do kotłów, skrzynki na matryce, szczotki, zasilacze do gaźników, wkłady do maszyn filtrujących, uchwyty, kondensatory pary, kable sterownicze do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do maszyn i silników, głowice cylindrów do silników, urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, świdry wiertnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych, tłumiki do silników, paski klinowe do silników, świece żarowe do silników, wymienniki ciepła, wtryskiwacze paliwa do silników, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, smarownice, cylindry drukarskie, podgrzewacze wody, prowadniki do maszyn dziewiarskich, stoły do maszyn….


dr Grzegorz Pacek - Radca Prawny oraz Wspólnik w Kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy sp.k.